CELE ŻYCIOWE ABSOLWENTA ZSP nr 1

 Rok ukończenia szkoły
 Szkoła 
 Zawód/profil
 Imię
 Nazwisko
 Adres e-mail

1. Jakie są Twoje cele na najbliższy rok? można wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi
Kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu
Znalezienie zatrudnienia
Kontynuowanie edukacji i równolegle praca
Urzymanie zatrudnienia (gdyż już pracuję)
Założenie rodziny
Wyjazd za granicę
Założenie własnej działalności gospodarczej

2. Jakie jest najważniejszy rodzaj kształcenia planowany po ukończeniu obecnego etapu edukacyjnego
Szkoła policealna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
 Szkoła/Uczelnia
 Kierunek
Kursy kwalifikacyjne
Nie planuję dalszego kształcenia
Inne, jakie?

3. Co zdecydowało o wyborze uczelni? można wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi
Moje zainteresowania
Wydaje się, że po tym kierunku można łatwiej znaleźć pracę
Prestiż, renoma uczelni
Jest atrakcyjna na rynku
Dojazd
Opinia innych/polecili mi znajomi/rodzina
Łatwo było się dostać
Wyposażenie
Inne, jakie?

4. Jakie w Tojej ocenie będą treści przyszłego kształcenia
będą dużą zmianą, czymś zupełnie innym od tego czego uczyłem/am się do tej pory
będą małą zmianą w stosuku do tego czego uczyłem/am się do tej pory
raczej będą kontynuacją tego czego uczyłem/am się do tej pory
zdecydowanie będą kontynuacją tego czego uczyłem/am się do tej pory
trudno powiedzieć

5. Jak oceniasz możliwość podjęcia przez Ciebie pracy zarobkowej, jeszcze w tym roku, po ukończeniu szkoły
W ogóle nie mam planów na pracę w tym roku
Nie planuję, ale jeśli zdarzy się jakaś niespodziewana okazja to ją wykorzystam
Planuję, ale nie wiem jaka to będzie praca
Planuję i w pewnym stopniu mogę już określić jaka to będzie praca
Planuję i w dużym stopniu mogę określić jaka to będzie praca

6. Oceń, co jest dla Ciebie największą trudnością w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego i znalezienia dobrej pracy po szkole    (można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Nieznajomość własnych możliwości
Słaba mobilizacja, niechęć do pracy
Mała liczba ofert pracy
Niekorzystne warunki oferowanego zatrudnienia
Negatywne podejście pracodawców do młodego wieku
Negatywne podejście pracodawców do płci kandydata
Brak praktyki, zwłaszcza w moim zawodzie
Stes związany z poszukiwaniami pracy
Sytuacja osobista, rodzinna, zdrowotna
Poziom wykształcenia
Znajomość języków obcych
Znajomości, układy
Nieprzygotowanie do wymagań pracodawców (dużo wymagają)
Niskie zarobki
Polityka rządu
Młody wiek
Profil/kierunek kształcenia
Inne

7. Prosimy o osobistą ocenę, po kolei, czy poniższe zdania są prawdziwe cz raczej fałszywe
(na każde pytanie jest odpowieź TAK lub NIE)
Obecnie ukończona szkoła przygotowała mnie:
do pracy w grupie
do poszukiwania informacji, niezbędnych do wykonania zadań już w miejscu pracy
do wyrażania swoich odczuć, próśb, obrony własnych pomysłów
do samodzielnego rozwązywania problemów
do porozumiewania się w języku obcym
do zarządzania czasem, planowania własnego rozwoju
do radzenia sobie ze stresem
do szybkiego uczenia się lub zapamiętywania
do przewidywania lub odszukiwania możliwych miejsc przyszłego zatrudnienia
do obrony swoich praw na rynku pracy
do obsługi właściwych programów komputerowych
do wystąpień publicznych

8. Jak oceniasz poziom własnych umiejętności w obszarze kstałcenia ukończonej szkoły
Bardza duże
Duże
Średnie
Niskie
Bardzo niskie

9. Czy ukończony kierunek kształcenia/zawód polecił(a)byś znajomym jako dobrze przygotowujący do dalszej nauku, pracy/zawodu?
Tak
Częściowo
Nie

10. Czy w Twojej ocenie kwalifikacje, które nabyłeś(aś) po ukończeniu szkoły, będą przydatne w kontynuowaniu nauki lub znalezieniu atrakcyjnej pracy?
Tak, nabyte kwalifikacje będa bardzo przydatne
Tak, navyte kwalifikacje będą raczej przydatne
Nie, nabyte kwalifikacje będą raczej nieprzydatne
NIe, nabyte kwalifikacje będą zupełnie nieprzydatne

11. Jak dziś oceniasz wybór naszej szkoły i tego profilu/zawodu? Co zrobił(a)byś, gdyby można było wybierać jescze raz?
Szkoła i profil/zawód tak samo
Szkoła ta sama, inny profil/zawód
Inna szkoła, profil/zawód ten sam
Inna szkoła oraz inny profil/zawód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę moich danych osobowych oraz na umieszczeni ich w informatycznej bazie danych, stworzonej na potrzeby realizacji badania pt. „Badanie losów absorwentów”, polegającego na poznaniu losów zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach. Dane osobowe podaję dobrowolnie, zgodnie z art. 7, pkt.5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety
Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
Zespół ds. Promocji ZSP nr 1