89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu


Home zasady rekrutacji
Rekrutacja 2013 / 2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej
"Gryf Pomorski"
ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice


REKRUTACJA:  www.chojnice.edu.com.pl

argaiv1382Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/20141.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej:

 • technikum (T)
 • liceum ogólnokształcącego (LO)
 • zasadniczej szkoły zawodowej (ZSZ)

decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:


a)    punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. – maksimum 100 punktów;

 

b)    punkty uzyskane za oceny z (maksymalnie 68 punktów):

 • języka polskiego,
 • obowiązkowego języka obcego nowożytnego,
 • matematyki
 • informatyki

oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 32).

Maksymalna suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego  z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • stopień celujący - 17 punktów
 • stopień bardzo dobry - 14 punktów
 • stopień dobry - 12 punktów
 • stopień dostateczny - 8 punktów

3.    Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 punkty za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjum, przy czym:

a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów

b)  za udział w konkursach, olimpiadach wymienionych w pkt. 4,5 w tym:
-  finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
-  finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów

c)  osiągnięcia sportowe wymienione w załłączniku 1 do zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 r. i artystyczne:

 • I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim  - 5 punktów
 • I-III miejsce w województwie - 4 punkty
 • I-III miejsce w powiecie - 3 punkty

d)  za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny)  - 3 punkty

f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego  - 2 punkty.


Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b ,c, d, e, f
przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie ,np. :

1) jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej lub innej dyscyplinie, to otrzyma 5 punktów;

2) jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje  12  punktów.

 

4.    Konkursy przedmiotowe to konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki, biblijny.

5. Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.

6. Konkursy przedmiotowe to konkursy dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki.

7. Wojewódzki Konkurs Biblijny od roku szkolnego 2012/2013 jest konkursem tematycznym. Laureaci i finaliści Konkursu biblijnego - (edycja 2010/2011 oraz 2011/2012 zachowują uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych).

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe i inne).

9. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71 b. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie  do 2 lipca 2013 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2013 r.

11. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą), lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

12.  Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

13. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

 

a) poświadczoną kopię nr 1 świadectwa ukończenia gimnazjum (w systemie rekrutacji elektronicznej)

b) poświadczoną kopię nr 1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach   egzaminu gimnazjalnego (w systemie rekrutacji elektronicznej)

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) – badanie po zakończonej rekrutacji wg oddzielnego harmonogramu

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w niniejszym regulaminie

e) kartę informacyjną kandydata (potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej)

f) trzy fotografie (podpisane na odwrocie) dostarczyć wraz z oryginałami: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Poprawiony: wtorek, 07 maja 2013 08:01
 

Sponsorzy

Pomorskie Dobry Kurs na Edukację


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.