89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik informatyk
Technik informatyk

 

czas trwania nauki: 4 lata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

· projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

· projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Warunkiem uzyskania tytułu technik mechanik jest zdania dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

· K.1.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)

· K.2.  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)

· K.3.  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)


Egzamin potwierdzający kwalifikację E.12 odbywa się po klasie II.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.13 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.14 odbywa się po klasie IV.


Przedmioty zawodowe:

godz.

· Urządzenia techniki komputerowej

99

· Sieci i urządzenia sieciowe

66

· Sieciowe systemy operacyjne

198

· Aplikacje internetowe

327

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy zawodowy w branży informatycznej

27

· Pracownia urządzeń techniki komputerowej

150

· Pracownia urządzeń i sieci komputerowych

150

· Pracownia systemów komputerowych

258

· Pracownia aplikacji internetowych

201

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce (w lutym 2012 r. 13,5%) i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, w pierwszym kwartale 2012 roku ponad 63% polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i 54% w sprzęcie, planowało zatrudnić fachowców z branży informatycznej . Tendencja ta w następnych kwartałach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.

Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

Istotny jest również dobór efektów kształcenia podstawy programowej. Według analizy rynku  pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania takimi jak: SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle i MySQL.

Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwera http (30%).

Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Dla zawodu technik informatyk wyodrębniona została kwalifikacja E.13., która jest wspólną dla zawodu technik teleinformatyk. Zarówno technik informatyk, technik teleinformatyk, jak i technik tyfloinformatyk, ma efekty kształcenia wspólne dla grupy zawodów, stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(E.b) oraz grupę efektów wspólnych dla wszystkich zawodów kształcących w technikum określone jako OMZ.

 

 

Microsoft IT Academy Advanced |  MSDN AAMicrosoft DreamSpark

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 09:31
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.